Wiosenny start

Okres jesieni i zimy jest dla zbiornika okresem trudnym. Dostają się do niego duże ilości substancji odżywczych pochodzących z opadających liści i wody powierzchniowej. W tym czasie do stawu dostają się duże ilości miękkiej wody, które powodują rozcieńczenie wody stawowej, a tym samym w znacznym stopniu zmniejszenie twardości węglanowej. W niewystarczająco ustabilizowanej wodzie wiosną może dojść do masowego kwitnienia glonów, co spowoduje drastyczne podwyższenie wartości pH. Zbyt wysoka wartość pH z kolei wpłynie negatywnie na zdrowie ryb i na cały ekosystem. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo.

Dlatego bardzo ważnym jest właściwe przygotowanie stawu do sezonu.

Poniżej opisane zostały podstawowe kroki postępowania podczas wiosennego startu oczka wodnego.

Krok 1 – badanie pH, twardości węglanowej (KH) oraz azotynów

Zachwiana równowaga stawu wpływa na rozwój glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 woda jest stabilna, a występujące składniki (np. azotyn, azotan, amon, …) nie są szkodliwe. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Najlepiej przeprowadzić dwa badania: pierwsze rano około godziny 7.00 oraz wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić używając szybkich testów Soll, korzystając z walizki firmy Soll lub przynosząc próbkę do zbadania do dystrybutora.

TestWynik badania:

  1. Jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia i poziom KH powyżej 5 stopni to oznacza, że parametry wody są właściwe – można przejść do kroku 3
  2. Jeśli pH jest wysokie tzn. powyżej 8,4 stopnia lub niskie tzn poniżej 7,4 stopnia lub odnotujemy duże wahania między badaniem porannym i wieczornym (rano wartość pH jest niższa) lub twardość węglanowa (KH) jest niska tj. poniżej 5 stopni dH należy zastosować środki stabilizujące TeichFit lub TeichStarter.

 

Następnie należy zbadać zawartość azotynów. To badanie najlepiej przeprowadzać zawsze o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem). Jeśli wystąpił opad deszczu należy odczekać z wykonaniem testu minimum 2 dni. Test można przeprowadzić samodzielnie korzystając z walizki do pomiarów firmy Soll lub przynosząc próbkę do zbadania do dystrybutora.

Wynik badania:

  1. Jeśli zawartość azotynów przekracza 0,3 mg/l należy wymienić 30% wody wykorzystując najlepiej do tego celu wodę wodociągową, którą należy wcześniej uzdatnić środkiem TeichStarter.
  2. Jeśli zawartość azotynów przekracza 0,7mg/l należy wymienić ponad 60% wody wykorzystując najlepiej do tego celu wodę wodociągową, którą należy wcześniej uzdatnić środkiem TeichStarter
  3. Przy stężeniu powyżej 1,0mg/l zaleca się całkowitą wymianę wody i uzdatnienie jej środkiem TeichStarter.
Krok 2 – stabilizacja kluczowych parametrów wody (opcjonalnie uzdatnianie wody)

Opcja I 
wartość pH zaniżone lub zawyżone, KH za niskie, bez wymiany wody (zwartość azotynów poniżej 0,1mg/l)

W celu obniżenia pH i jego stabilizacji należy zastosować środek TeichFit®, który dzięki opatentowanej substancji aktywnej CarbonAdd optymalizuje i stabilizuje najważniejsze parametry wody: pH, twardość węglanową i zawartość wapnia. Już po 3 dniach od zastosowania zwiększa się wyraźnie różnorodność gatunkowa zooplanktonu i mikroorganizmów, dzięki czemu zminimalizowane zostają substancje szkodliwe. TeichFit® poza tym natychmiast oddziałuje na metale ciężkie w wodzie.

Wartość KHdawkowanie TeichFit
< 0,6°dH 4 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów
0,6 – 1,5°dH 3 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów
1,5 – 2,5°dH 2 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów
2,5 – 4,0°dH 1 torebka (a' 125 g) na 2000 litrów

TeichFit

Opcja II 
wartość pH zaniżone lub zawyżone, KH za niskie, przy wymianie częściowej wody (zawartość azotynów powyżej 0,3mg/l)

W przypadku częściowej wymiany wody lepiej jest skorzystać z wody wodociągowej niż studziennej. W takim przypadku należy uzdatnić świeżą wodę (wodę wodociągową, deszczówkę czy wodę studzienną) do stanu zgodnej z biotopem wody stawowej tzn. występujące ewentualnie w wodzie substancje szkodliwe jak chlor lub metale ciężkie, które mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne stawu powinny ulec związaniu, wartość pH winna zostać wyregulowana odpowiednio do stawu, a twardość węglanowa zwiększona (dzięki czemu wartość pH nie ulega dużym wahaniom). Niewłaściwe parametry wody wiążą się z podwyższeniem toksyczności amonu lub azotynu. Taka sytuacja grozi ograniczeniem gatunków występujących w wodzie. co prowadzi do zachwiania łańcucha pokarmowego. Skutkiem takiego stanu rzeczy mogą być choroby ryb (np. pleśniawka), masowy wzrost glonów, zwiększenie osadów i w rezultacie degradacja środowiska wodnego.TeichStarter

Najlepiej do tego celu nadaje się środek TeichStarter, który przekształca wodę wodociągową, deszczówkę i wodę studzienną w zgodną z biotopem wodę stawową, wiąże chlor i metale ciężkie. Ponadto natychmiast reguluje i stabilizuje wartość pH, zwiększa twardość węglanową (KH) oraz tworzy idealne warunki życia dla wszystkich mieszkańców stawu.

Krok 3 – absorpcja fosforanów, amoniaku i metali ciężkich

Aby wystrzec się powstawania w zbiorniku glonów należy zastosować produkty absorbujące fosforany, amoniak i metale ciężkie.

Woda wodociągowa zawiera do 6,5 mg/L fosforanu, który zabezpiecza przed korozją oraz osadzaniem się kamienia w przewodach rurowych i instalacjach urządzeń. W wodzie studziennej ilość fosforanów może być nawet 4-krotnie wyższa.

Biologicznie wolna od zarazków woda daje zielenicom i glonom nitkowatym maksymalną przewagę podczas pobierania dostępnych składników odżywczych (pokarm, pyłki, szlam itd.).

W obrębie zbiornika wodnego począwszy już od stężenia PO43- (fosforan) wynoszącego 0,035 mg/L należy liczyć się ze wzmożonym rozwojem glonów. Tylko z 0,1 g fosforanu może powstać aż do 1 kg glonów!!!

Fosforanów nie można wystarczająco dobrze przefiltrować. Eliminować można je jedynie poprzez procesy wytrącania i przyłączania/wiązania.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczonego zeolitu np. ZeoSpeed oraz środka wiążącego fosforany P-Lock AlgenStopp®.

ZeoSpeed

ZeoSpeed® jest warstwowym, odnawialnym i wysokowydajnym zeolitem. Wiąże substancje szkodliwe takie jak amoniak i fosforany. Można go stosować w filtrze lub bezpośrednio w wodzie stawowej. Potencjał każdego zeolitu jest ograniczony i zazwyczaj wyczerpuje się po około 6-8 tygodniach. Po tym czasie należy go wymienić albo zregenerować środkiem ZeoPower.

AlgenStop

P-Lock AlgenStopp® jest najsilniejszym na świecie środkiem wiążącym fosforany. W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów (główny składnik odżywczy glonów) do wartości poniżej 0,035 mg/l, przez co redukuje wzrost glonów. Należy go stosować regularnie co 6 tygodni.

 

Krok 4 – stworzenie flory bakteryjnej

Zarówno w przypadku zainstalowanego systemu filtracyjnego tj. filtra, lampy UVC i pompy filtracyjnej, jaki i jego braku życie biologiczne stawu może zostać skutecznie ożywione dzięki starterom bakteryjnym. Pomagają one w stworzeniu flory bakteryjnej niezbędnej w procesie oczyszczania biologicznego. Kultury bakterii biorące udział w procesie samooczyszczania bez zastosowania startera tworzą się w zbiorniku po 6-8 tygodniach. Zastosowanie starterów bakteryjnych skraca ten proces do 1 tygodnia.

Zbiornik bez systemu filtracyjnego

TeichklarW przypadku zbiorników nie wyposażonych w system filtracyjne najlepiej jest zastosować środek Dr. Roth´s®Teichklar, który ożywia w skuteczny sposób życie biologiczne stawu poprzez dodanie szerokiej palety mikroorganizmów. Powoduje zwiększenie biologicznych zdolności rozkładu organicznych substancji zanieczyszczających w wodzie i mule. Ogranicza kwitnienie glonów i zapobiega gniciu i tworzeniu szkodliwych gazów. Środek należy stosować regularnie co 4 tygodnie.

Zbiornik z systemem filtracyjnym

BioBoosterZ pomocą BioBooster® należy zadbać o zasiedlenie wysoce aktywnych kultur bakterii w stawie i w filtrach stawowych po to, by szybko usunąć potencjalnie trujące dla ryb stężenia azotu. Pozwala to na stworzenie flory bakteryjnej - niezbędnej w procesie filtracji biologicznej. Skraca czas aktywacji działania filtrów stawowych. BioBoosterZalecane jest jednoczesne zastosowanie startera bakteryjnego FilterStarterBakterien w celu aktywacji flory bakteryjnej w filtrze. Dobrane mikroorganizmy o dużej koncentracji natychmiast aktywują biologiczne mechanizmy oczyszczania w filtrze.

Bakterie można zaszczepiać kiedy średnia temperatura wody przekracza 8°C. Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.

Krok 5 – redukcja szlamu z dna zbiornika

Środek TeichschlammEntferner firmy Söll stosuje się w celu wyraźnego i długofalowego zmniejszenia mułu organicznego.

Wiosna podobnie jak jesień to dobry okres na oczyszczenie zbiornika z osadów dennych powstających z procesów gnilnych liści, resztek pożywienie, odchodów ryb. Mechaniczne usuwanie mułu jest na dłuższą metę nie tylko nieskuteczne, lecz również narusza warstwy mułu i uwalnia poprzez zawirowania szkodliwy amoniak, dlatego warto zastosować środek który w szybki i efektywny sposób rozłoży muł –np. TeichschlammEntferner marki Söll –więcej w poradzie "Biologiczne usuwanie mułu".

Krok 6 – zabezpieczenie się przed powstawaniem glonów lub ich redukcja

Najczęstszym problemem jaki się pojawia w zbiornikach wodnych to masowy wzrost glonów. Walka z nimi często jest bardzo trudna i wymagająca czasu. W chwili obecnej człowiekowi znane jest ponad 100.000 gatunków glonów. Najbardziej znanymi są: glony zawiesinowe, sinice, wiciowce oraz glony nitkowate. Glony są nie tylko nieładne, lecz mogą również produkować w wodzie nawet substancje trujące o działaniu toksycznym dla ryb! Badania naukowe dowodzą, że trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić również u człowieka do alergii, astmy, egzemy, aż do ciężkich uszkodzeń nerwów. Zwalczanie glonów może być bardzo uciążliwe, dlatego dużo łatwiej jest je zlikwidować we wczesnej fazie ich rozwoju i zabezpieczyć zbiornik przed ich ponownym wzrostem. W tym celu należy zastosować środki przeciwglonowe oraz absorbenty fosforanów. Niestety większość środków przeciwglonowych dostępnych na rynku działa tylko na wybrane gatunki glonów, często są one niebezpieczne dla roślin i ryb. Charakteryzują się one również wyłącznie działaniem redukcyjnym i nie zabezpieczają zbiornika przed glonami w przyszłości. Większość takich środków nie działa w wodzie o odczynie zasadowym (ph>8,5 stopnia). Środki przeciwglonowe firmy Soll jako jedyne na rynku oprócz tego, że efektywnie zwalczają wszystkie rodzaje glonów, to dodatkowo zabezpieczają zbiornik przed ich ponownym wzrostem.

Wybór środka zależy od ilości glonów w zbiorniku:

  • jeśli glonów jest mało najlepiej zastosować AlgoSol®
  • jeśli w zbiorniku znajduje się dużo glonów proponujemy zastosować AlgoSol® forte

AlgoSol

AlgoSol® jest produktem zwalczającym wszystkie rodzaje glonów (zielenice, glony nitkowate, wiciowce) i przy regularnym stosowaniu skutecznie zabezpieczającym zbiornik przed ich ponownym wzrostem. Zawarte w AlgoSol® substancje aktywne zapobiegają z jednej strony temu, by występujące glony otrzymywały konieczne do fotosyntezy części światła słonecznego (proces SpectroSorp), a z drugiej strony temu, by mogły przeprowadzić konieczny biologiczny proces regulacji, służący przeprowadzeniu procesu przemiany materii. Skutkiem tego jest ich zagłodzenie. Produkt można zastosować co najmniej 24 godziny przed lub po użyciu TeichFit.

 

AlgoSol® forte działa na tej samej zasadzie co AlgoSol®, jednak zawiera znacznie większą ilość środka aktywnego. Z tego powodu należy go stosować wyłącznie w przypadku silnego skażenia glonami. W celach prewencyjnych należy stosować AlgoSol®